มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“KM ตั๋วรถเมล์ แอปพลิเคชันเพื่อการบริการรถเมล์สะดวกและปลอดภัย”

396

วันนี้ (21 ก.ค.2562) ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี นายถาวร ภูษา นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร รายงานว่า ตามที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมพัฒนา KM เกี่ยวกับตั๋วรถเมล์สำหรับนิสิตผู้ใช้บริการรถเมล์ฟรี ที่ดำเนินการโดยกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ตามคำแนะนำของที่ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้แทนนิสิต ในการพัฒนาและสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการบริการรถเมล์สะดวกและปลอดภัยสำหรับนิสิตนั้น การนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรียนเพื่อทราบและพิจารณา

การนี้ได้รายงานต่อพระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ในฐานะรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อทราบและพิจารณา เบื้องต้นท่านอนุโมทนาและขอให้นำไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้รถเมล์ให้ชัดเจนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการในเรื่องนี้ และขเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในเรื่องนี้ให้เกิดความชัดเจนทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เทคนิคและวิธีการปฏิบัิงานที่ดีชัดเจนและเป็นประโยชน์เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการรถเมล์ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการจัดการในความรู้เรื่องนี้ขอให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมจากบุคคลหรือส่วนงานที่มีความรู้ ทักษะและมีประสบการณ์ตรงเพื่อร่วมค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป อนึ่งในภารกิจอื่น ๆที่เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมกิจการนิสิต งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต งานสวัสดิการนิสิต งานบริการหอพักนิสิต งานประสานงานพระธรรมจาริก งานบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย มี 3 กลุ่มงาน คือ (1) กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต ปฏิบัติงานเพื่อให้นิสิตได้ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อันจะจำไปสู่การเพิ่มสมรรถนะในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนิสิต และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย (2)กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต ปฏิบัติงานจัดสวัสดิการพื้นฐานทั้งที่ทางรัฐกำหนดและที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ร่วมทั้งการจัดที่พักอาศัย/หอพักแก่นิสิต และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย (3) กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ ปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลนิสิตและศิษย์เก่าติดตามประเมินผลให้คำปรึกษาแนะแนว รับรองการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะ 5 ประเด็น ได้แก่ (1)  การบริหารจัดการหอพักนิสิต (2) ระบบการปฏิบัติงานบริการสังคมออนไลน์ (3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยนิสิต (4) การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (5)การให้บริการตั๋วรถเมล์ออนไลน์ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเสนอแนวทางในการดำเนินการไว้ ดังนี้

1. คัดเลือกประเด็นความรู้และเป้าหมาย 2 เรื่องจาก 5 ประเด็นที่กำหนดไว้
2.กำหนดวิธีการที่ดีในการค้นหาประเด็นความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจากตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
4. รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดไว้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ด
5.พัฒนาและจัดทำสารสนเทศการจัดการความรู้ของส่วนงานอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ผ่านกลไกการประชุมผู้บริหารงานกิจการนิสิต และการประชุมบุคลากรของส่วนงาน ร่วมถึงเผยแพร่เผยเว็บไซต์ของส่วนงาน
6. ร่วมกำหนดและมอบหมายให้บุคลากรของส่วนงานนำแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานและและมีกิจกรรมร่วมกัน
8. สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผู้บริหาร พัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป

อย่างไรก็ตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้รถเมล์ปลอดภัยไปกับระบบบริการจองตั๋วออนไลน์กองกิจการนิสิต 4.0 พบว่า เป็นการดำเนินการพัฒนามาโดยลำดับซึ่งนำมาใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา2561 โดยคุณถาวร ภูษา “การใช้บริการรถเมล์อย่างปลอดภัย”มหาวิทยาลัยโดยพระราชวรมุนี,รศ.ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ในฐานะรองอธิการบดีกำกับดูแลกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับองค์กรนิสิต และนิสิตจิตอาสา ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่นิสิตผู้ใช้บริการรถเมล์ในการเดินทางไปกลับระหว่างวัด/ที่พัก

การนี้ นำผลการจัดการความรู้ไปใช้ กองกิจการนิสิต ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจโดยใช้กลไกการประชุมและมีการมอบหมายให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดูแลโดยเฉพาะ โดยมีนิสิตจิตอาสาร่วมปฏิบัติงาน ทั้งนี้กองกิจการนิสิตได้มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ ตอรัมย์ รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ช่วยกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นิสิต โดยมีพระครูพิมลสรกิจ นักวิชาการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และมีทีมงานองค์กรนิสิต และนิสิตจิตอาสาเสียสละมาช่วยปฏิบัติงานคอยอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนนิสิต

การจัดการสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้รถเมล์เพื่อเป็นสารสนเทศที่สำคัญในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการ กองกิจการนิสิต จึงได้นำระบบการจองตั๋วออนไลน์มาใช้ ทุกๆวันระบบจะเปิดให้จองได้วันละ 1 ครั้ง ช่วงเวลา 09.00-15.00 น. แต่ก็ยังมีการใช้ระบบการแจกตั๋วควบคู่ไปด้วยให้เหมาะสมกับผู้ใช้ที่ยังพอมีอยู่การใช้รถเมล์อย่างปลอดภัย มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ภาพคุ้นเคยที่ชวนให้ชื่นชมและอนุโมทนากับนิสิตที่ได้ร่วมใช้บริการรถเมล์อย่างปลอดภัย สังเกตเห็นจากการอดทนเสียสละยืนแถวรับบัตร ยืนแถวรอขึ้นรถ และนั่งประจำทีตามลำดับ ให้ความร่วมมือยอมรับในกติกาที่ร่วมกำหนด แสดงถึงความเป็นผู้สำรวมพร้อมในกายวาจาใจ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การตั้งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติตามอย่างมีสมาธิอดทนเสียสละ