มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65 กลุ่มภาคใต้

745
คำนำหน้าชื่อฉายานามสกุลสังกัดคณะหมายเหตุ
พระสมุห์บวรภัทรวิสุทฺธสาโรเครือชัยทองวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระภาทิศสงฺกิจฺโจพุทธาปณิธานวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระประดิษฐ์อาทโรเพชรพันธ์วข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระอธิการสายันต์โกวิโทขำเกิดวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระอธิการศุภโชคปิยธมฺโมดาษฎาจันทร์วข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระใบฏีกาสวิงถาวรธมฺโมมึสุนทรวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระโอภาสโอภาโสนาคฤทธิ์วข.นครศรีธรรมราชสังคมศาสตร์
พระฐานปกรณ์อภินนฺโทมาละมัยวข.นครศรีธรรมราชสังคมศาสตร์
พระศิริเดชญาณปคุโณจันทสุวรรณวข.นครศรีธรรมราชสังคมศาสตร์
พระอลงกรณ์อลงฺกโรบุญเกิดวข.นครศรีธรรมราชสังคมศาสตร์
พระสุทัศน์วฑฺฒโนหนูสุวรรณวข.นครศรีธรรมราชสังคมศาสตร์
สามเณรคำนึงอินทรอาภรณ์วข.นครศรีธรรมราชสังคมศาสตร์
พระธัญญากรฉวิวณฺโณสระมุณีวข.นครศรีธรรมราชสังคมศาสตร์
พระฤทธิชัยถาวโรชูหว่างวข.นครศรีธรรมราชสังคมศาสตร์
พระปลัดนครชัยปญฺญาปโชโตแซ่อุ่ยวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระครูสังฆรักษ์ระพีพันธ์จิรวฑฺฒโนจันทร์หอมวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระณรงค์ฤทธิ์ฐานวโรแดงนุพัฒน์วข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระสุพรคุณธมฺโมหัสวาทีวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระครูศรีกิตยาธรกิตฺติโสภโณเจริญยุทธวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระปลัดธิติกานต์จิตฺตสงฺวโรจินตภากุลวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระครูขันติสุวรรณรัตขนฺติโกสายทองแท้วข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระอุทัยอํสุภาโรปิ่นทองวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระจาตุรงค์ฐิตญาโณพูลเกิดวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระครูจิรปุญโญภาสอภิปุญโญหวังปัญญาวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระใบฎีกาอุดมจนฺทโกคงเอียดวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระสมุห์เอกสิทธิ์กมฺมสุทฺโธแก้วดอนโหนดวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระครูสมุห์ธรรมพรเขมธมฺโมศิลปานนท์วข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระสุรรักษ์โชติธมฺโมจิตต์มั่นวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระสมุห์วิโรจน์ฐิตปุญฺโญคงกลับวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระสมุห์อ้นจนฺทสโรจันแย้มวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระทองเรื่อนขนฺติพโลชัยสงค์วข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระหิรัณย์วิชุกริภทฺทิโยเรืองฤทธิ์วข.นครศรีธรรมราชสังคมศาสตร์
พระสันติ​เขมสนฺติโกแสงวรรณลอยวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระสมชายขนฺติธมฺโมจันทรดาฝ่ายวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระภูดิศสุธมฺโมวัฒนเชษฐ์วข.นครศรีธรรมราชสังคมศาสตร์
พระธีรวัฒน์ชุติปญฺโญราชูวข.นครศรีธรรมราชสังคมศาสตร์
พระอลงกตขนฺติธมฺโมพุฒเล็กวข.นครศรีธรรมราชสังคมศาสตร์
พระศักดิ์ทนงสิริธโรคงเมฆวข.นครศรีธรรมราชสังคมศาสตร์
พระชวาลาอินฺทวณฺโรสุวรรณพันธ์วข.นครศรีธรรมราชสังคมศาสตร์
พระอาษาปญฺญาธโรสุคนธ์วข.นครศรีธรรมราชสังคมศาสตร์
พระพิทักษ์กรณ์ฐานวุฑฺโฒประทุมมาวข.นครศรีธรรมราชสังคมศาสตร์
พระสาโรชธนาคโมไข่เสนวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระอำนวยทีปธมฺโมวข.นครศรีธรรมราชพุทธศาสตร์
พระชยรพอตฺตทนฺโตวข.นครศรีธรรมราชสังคมศาสตร์
พระปลัดเกษมอาภาธโรคำดวงวส.สุราษฎร์ธานีสังคมศาสตร์
พระปลัดพรณรงค์วิชโยทองคำวส.สุราษฎร์ธานีสังคมศาสตร์
พระแสนไทยปริชาโนคุ้มอินทร์วส.สุราษฎร์ธานีสังคมศาสตร์
พระวิศรุตวิสุทธฺจิตฺโตสุวรรณภิรมย์วส.สุราษฎร์ธานีสังคมศาสตร์
พระพิเชฐฐานุตฺตโรเอี่ยมไอวส.สุราษฎร์ธานีสังคมศาสตร์
พระวิรัตน์กตปุญฺโญทองช่วยวส.สุราษฎร์ธานีสังคมศาสตร์
พระปลัดสมรักษ์อธิปญฺโญทำจุนวส.สุราษฎร์ธานีสังคมศาสตร์
พระณัฐภัทรคนฺธาโรรุ่มนาควส.สุราษฎร์ธานีพุทธศาสตร์
พระจรัญปิยสีโลเหมทานนท์วส.สุราษฎร์ธานีสังคมศาสตร์
พระศรณรงค์กุลวฑฺฒโนคงชลวส.สุราษฎร์ธานีพุทธศาสตร์
พระมหาสุขพัฒน์สุเมธโสกิตต์ทนงศักดิ์วส.สุราษฎร์ธานีพุทธศาสตร์
พระศราวุฒิสุปติฏฺฐิโตเข็มสมวส.สุราษฎร์ธานีสังคมศาสตร์
พระมหาอธิปัตย์กิตฺติญาโณชูแก้ววส.สุราษฎร์ธานีพุทธศาสตร์
พระณัฐพงศ์สติสมฺปนฺโนเทพรักษ์วส.สุราษฎร์ธานีสังคมศาสตร์
พระธนาทรัพย์อินฺทวีโรกลับดีวส.สุราษฎร์ธานีสังคมศาสตร์
พระมหานทีจนฺทสาโรมรรคลีกรณ์วส.สุราษฎร์ธานีพุทธศาสตร์
พระกฤษกรกิตฺติปญฺโญ (ป)สนารมย์วส.สุราษฎร์ธานีพุทธศาสตร์
พระธีระพลฐิตเมโธเหล่าแง่งวส.สุราษฎร์ธานีสังคมศาสตร์
พระชญานนท์ชววฑฺฒโนวิเศษภักดีวส.สุราษฎร์ธานีสังคมศาสตร์
พระใบฎีกาภัฑรชคิณษ์ฐิตรตโนเวชวัฒน์วส.สุราษฎร์ธานีสังคมศาสตร์
พระประกิจจนฺทูปโมเกื้อกูลวส.สุราษฎร์ธานีสังคมศาสตร์
พระอดิศร ฐิตคุโณคงทองวส. สุราษฎร์ธานีสังคมศาสตร์
พระครูวิชิตคูหาธรรมวิชิโตแซ่อุยวส.สุราษฎร์ธานีสังคมศาสตร์
พระอธิวัฒน์อธิจิตฺโตสุทธิพันธ์วส.ปัตตานีสังคมศาสตร์
พระสัจจะมหาลาโภแซ่ลิ่มนวบ. จ.สงขลาพุทธศาสตร์
พระประภาศปภาโสสุดสาครนวบ. จ.สงขลาพุทธศาสตร์
พระจตุรพรชินวโรอิ่มประเสริฐนวบ. จ.สงขลาพุทธศาสตร์
พระวรุตม์คุณยุตฺโตสังขกูลนวบ. จ.สงขลาพุทธศาสตร์
พระยงยศยโสธโรปานทิพย์นวบ. จ.สงขลาพุทธศาสตร์
พระสมุห์สิทธิชัยสิทธิชโยสังพรมนวบ. จ.สงขลาพุทธศาสตร์
พระอนุอาภาธโรร่มเย็นนวบ. จ.สงขลาพุทธศาสตร์
พระธวัชชัยชิตวิชโยอิศโรนวบ. จ.สงขลาพุทธศาสตร์
พระปลัดฤทธิพรจารุวณฺโณทุม​สุวรรณ​นวบ. จ.สงขลาพุทธศาสตร์
พระจำลองปสนฺโนฉัตรแหลมนวบ. จ.สงขลาพุทธศาสตร์
พระสรชัชเตชวโรดำแป้นนวบ. จ.สงขลาพุทธศาสตร์
พระนิกรทานสุโภจันทวงศ์วิไลนวบ. จ.สงขลาพุทธศาสตร์
พระณรงค์ชยสีโลไชยสมิตนวบ. จ.สงขลาพุทธศาสตร์
พระวรวุฒิจารุวณฺโณเกื้อหนุนนวบ. จ.สงขลาพุทธศาสตร์