มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไน

714

โลโก้ทุนการศึกษา

                  � ด้วย กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลบรูไน ดารุสซาลามมีโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาในบรูไน ดารุสซาลาม ได้แก่

1. University of Brunei Darussalam (UBD)

2. University Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)

3. Institute of Technology Brunei (ITB) หรือ

4. PoliteknikBrunei โดยสถานเอกอัครราชทูตบรูไนฯจะปิดรับใบสมัครรับทุนการศึกษาใน วันที่ 9 มกราคม 2559 ดังมีรายละเอียดดังนี้

                 � คุณสมบัติ

                 � 1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่ได้พำนักอยู่ในบรูไนระหว่างสมัครรับทุน

               2. มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี สำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี และไม่เกิน 35 ปีสำหรับหลักสูตรปริญญาโทและเอก นับถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

               � หลักฐานการสมัคร มีดังนี้

                 � 1. ใบสมัครขอรับทุน จำนวน 3 ชุด

               2. สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 3 ชุด

               3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา จำนวน 3 ชุด

               4. Statement of Purpose (Item 6 ในใบสมัครขอรับทุน) จำนวน 3 ชุด

               5. สำเนาสูติบัตร จำนวน 3 ชุด

               6. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี จำนวน 3 ชุด

               7. หนังสือรับรองความประพฤติ จำนวน 3 ชุด

               8. ใบรับรองแพทย์ รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด จำนวน 3 ชุด

               9. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 3 รูป

                 � ทั้งนี้ หาก เอกสารเป็นภาษาไทย ต้องแนบเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ สถานศึกษาที่ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าศึกษา มีดังนี้

                   1. University of Brunei Darussalam (UBD)

                   2. University Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)

                   3. Institute of Technology Brunei (ITB)

                   4. Politeknik Brunei

                 � สิทธิประโยชน์

                  � ผู้ ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการศึกษาระหว่างที่ศึกษา ในบรูไนและสถานศึกษาจะจัดหาที่พักของสถานศึกษาให้แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษา บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับ เงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 500 ดอลลาร์บรูไน (ประมาณ 350 ดอลลาร์สหรัฐ) ค่าหนังสือปีละ600 ดอลลาร์บรูไน (ประมาณ 420 ดอลลาร์สหรัฐ) ค่าอาหารเดือนละ 150 ดอลลาร์บรูไน (ประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐ) และค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ mofat.gov.bn/Pages/BDScholarship.aspx และส่งเอกสารการขอรับทุนฯ ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ถนนราชดำเนินนอก กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300