มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวโหลด : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองกิจการนิสิต คลิ๊กเลย……

557

คู่มือประกัน กองกิจการนิสิต

 

โลโก้คู่มือการประกันคุณาภพการศึกษา

 

 

 

 

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ สื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่ส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัย