มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“กองกิจการนิสิต ประชุมออนไลน์ ติดตามงานและเตรียมดำเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย”

“Student Affairs Division holds personnel meeting via online system, to monitor work and prepare to carry out tasks as assigned by the university”

660

วันนี้ (23 เม.ย.2563) เวลา 13.30 น.กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยมี พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน มีวาระสำคัญโดยให้บุคลากรในหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบาย Work from Home
—————————————————

“Student Affairs Division holds personnel meeting via online system, to monitor work and prepare to carry out tasks as assigned by the university”

 

Today (April 23, 2020), Student Affairs Division holds personnel online meeting via ZOOM application, chaired by Dr. Phramaha Rajan Cittapalo. By having personnel report the performance as assigned. And provided operational guidelines in the situation of the spread of Corona Virus (Covid-19) with the process WFH or Work from Home.