มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ครั้งที่ 4/2563” Executive and officers of the Student Affairs Division’s meeting 4/2020 “

246

วันนี้(25พ.ค.63) เวลา13.00 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ครั้งที่4/2563 โดยมีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน มีวาระสำคัญ เช่น

(1) เรื่องการดำเนินการตามมติคกก.การเงินและทรัพย์สิน
(2) เรื่อง การติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับรถเมล์รับ-ส่งนิสิต
(3)เรื่อง การจัดทำรายงานประเมินตนเองและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ของการประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน
(4) เรื่อง การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้หอพัก
(5) เรื่อง การจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามนโยบาย มจร
(6) เรื่อง การประกันอุบัติเหตุกลุ่มนิสิต
(7 เรื่อง การประชุมคกก.ปฏิบัติศาสนกิจและแนวทางในการจัดปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ (ส่วนกลาง) ร่วมกับคณะ
(8) เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและจัดส่งข้อมูล
————————————————————-

Today (May 25, 2020) at 1.00 pm. at the Student Affairs Division’s Meeting room, held a meeting of administrators and officers of Student Affairs Division No. 4/2020, chaired by Dr. Phramaha Rajan Cittapalo, Assistant to the Rector for student Affairs. Which has important agenda such as
(1) The implementation of the resolution of the Financial and Property Committee.
(2) Follow up and operation of students shuttle bus.
(3) Preparation of a self-assessment report and assigning the responsible person according to the indicators of the performance assessment of the support department.
(4) Arranging tree planting activities in the dormitory area.
(5) Orientation for new students Annual, academic year 2020, according to the policy of the university.
(6) Accident insurance for students.
(7) Religious Practice Committee meeting and guidelines for organizing Religious Practice student orientation (central) with the faculty.
(8) Proceedings regarding the royal scholarships and information delivery.