มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Video Conference มอบนโยบายและแนวปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต มจร ทั่วประเทศ” Vice-Rector for Student Affairs meetings via Zoom Video Conference, providing policies and practices for Student Affairs of MCU nationwide.”

896

วันนี้ (8 มิถุนายน 2563) เวลา 13.00 น. พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงานกิจการนิสิต พร้อมมอบนโยบาย ทิศทางและแนวปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต ของมหาวิทยาลัย ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ผ่าน Zoom Video Conference การนี้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กิจการนิสิตทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการรับฟังนโยบายจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และการชี้แจงทำความเข้าใจแนวปฏิบัติด้านกิจการนิสิตที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คือ (1)งานปฏิบัติศาสนกิจ (2)งานปฏิบัติงานบริการสังคม (3)งานบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (4)งานปฏิบัติธรรม (5)งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต (6) ฝงานส่งเสริมวินัยนิสิต (7)งานสวัสดิการนิสิต (8)งานแนะแนวและให้การปรึกษา (8)งานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ร่วมถึงการติดตามโครงการทุนการศึกษาส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ดร.พจนี เทียมศักดิ์ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 7 ได้ร่วมประชุมด้วย การนี้มีผู้บริหารด้านกิจการนิสิตคือ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

นอกจากนี้ ในการประชุมได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย และการแนะนำการใช้ระบบปฏิบัติศาสนกิจ โดยมีนายถาวร ภูษา นักวิจัย (ผู้พัฒนาระบบ) สังกัดสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และพระธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต นักจัดการงานทั่วไป สังกัดกองกิจการนิสิต (ผู้ดูแลระบบ) ร่วมเป็นวิทยากรและตอบข้อซักถาม
———————————-

Today (June 8, 2020) Student Affairs Division held Student Affairs Management Workshop Project via Zoom Video Conference, chaired by Phrathepvethi, Assoc.Prof.Dr. (Phon Abhakaro) Vice-Rector for Student Affairs, along with giving policy, directions and guidelines for student affairs management of the university under the situation of the coronavirus outbreak (Covid-19). In this regard, they have jointly understood to be implemented in the duties that the Student Affairs Division is responsible for. There are Religious Practice and Social Services Practice, Ordination and Summer Youth Training, Vipassana Meditation, Activities and student development, Student Discipline Promotion, Student Welfare, Guidance and Counseling, by Phramaha Rachan Citapalo, Dr. Assistant to the Rector for Student Affairs And Phramaha Prayoon Chotiwaro, Director of Student Affairs Division, is a contributor and answers questions. And there are activities to recommend and answer Regarding the use of Religious Practices System by Mr. Thaworn Pusa, a Researcher (System Developer) and Phra Theerawee Kuttitcitto, General Administrator Officer (Administrator)