มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนิสิตหอพัก พร้อมติดตามการดำเนินงานของหอพักนิสิตและกองกิจการนิสิต”  Vice-Rector for Student Affairs visits, encourage, dormitory students and also monitoring the operation of the dormitory and the Student Affairs Division

478

วันที่​ 8​ มิถุนายน​ 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ​ สำนักงานหอพักนิสิต

พระเทพเวที,รศ.ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่​ สอบถามดูแลความเป็นอยู่​ของนิสิต​ และให้กำลังใจนิสิตหอพัก พร้อมติดตามการดำเนินงานของหอพักนิสิต​โดยกำกับดูแลกองกิจการนิสิตให้ดำเนินการตามมาตรการในสถานการณ์โควิด-19 และการเตรียมการปลูกต้นไม้ประจำหอพักซึ่งกำหนดให้นิสิตมีส่วนร่วม​ ในพิธีปลูกต้นไม้ ซึ่งจะจัดในวันที่​ 15​ มิถุนายน​ 2563
——————————————————

June 8, 2020 at 10:00 am at the International Dormitory MCU

Assoc.Prof.Dr. Phrathepvethi (Phon Abhakaro), Vice-Rector for Student Affairs, went to inspection of officer works, inquire about student well-being and encourage them. And also monitoring the operation of the student dormitory, under the supervision of Student Affairs Division to implement the measures in the Covid-19 situation and preparation for dormitory tree planting, which requires students to participate “The Tree Planting Project” will be held on 15 June 2020.