มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“โรงพยาบาลสงฆ์ นำทีมแพทย์ พยาบาลลงพื้นที่ถวายการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่พร้อมถวายอุปกรณ์ทางแพทย์และของใช้ต่าง ๆ แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนิสิตหอพัก มจร” Priest Hospital brings a team of medical nurses to offer vaccination against 4 influenza as well as providing medical equipment and supplies to administrators, staff and students of MCU Dormitory

663

วันนี้ (10มิ.ย.2563) เวลา 09.00 น. ที่หอพักนิสิตนาชาติ A พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ได้มอบหมายให้พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับทีมแพทย์ พยาบาล ที่ได้ลงพื้นที่มาถวายการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ จำนวน 100 เข็ม แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนิสิตหอพัก มจร พร้อมถวายอุปกรณ์การแพทย์และของใช้ต่าง ๆ เช่น เครื่องวัดความดัน แอลกอฮอล์เจล สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า และนมกล่อง มาถวายเป็นจำนวนมาก ขออนุโมทนาไว้ ณ โอกาสนี้

 

Today (June 10, 2020) 09.00 AM. at International Dormitory. Assoc.Prof.Dr. Phra Thepvethi, Vice-Rector for Student Affairs, has assigned Phramaha Prayoon Chotiwaro, Director of Student Affairs Division, with officers to welcome the medical team, nurses who have come to offer vaccination against 4 strains of influenza in the amount of 100 needles to administrators, officers and students of MCU Dormitory, as well as providing medical equipment and utensils such as alcohol pressure gauges. Sanitizer Gel, Alcohol spray, Face mask and milk. We would love to Thank you and rejoice in your merit.