มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ปลูกต้นไม้ เพื่อลมหายใจนิสิตหอพัก”

377

วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “ปลูกต้นไม้ เพื่อลมหายใจหอพักนิสิต” ตามนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ด้วยการปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อมให้มีความร่มรื่น สร้างพื้นที่สีเขียวในทุกบริเวณของมหาวิทยาลัย
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี เห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตามบทบาทและหน้าที่ของนิสิต เช่น กาส่งเสริมให้นิสิตได้จัดทำโครงการปฏิบัติศาสนกิจในประเต็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมให้นิสิตได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีเป้หมายชัดเจนในการพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นไปตามนวลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นศาสนทายาทที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตที่พักอยู่ในหอพักนิสิตของ
มหาวิทยาลัย
ในการดำเนินงานโครงการได้มีเจ้าหน้าที่และนิสิตที่พักอยู่ในหอพักร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่ดำเนินการจัดหาตันไม้ และร่วมแรงร่วมใจขุดหลุมเตรียมดินสำหรับปลูก และการจัดโครงการครั้งนี้ได้ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปให้ความสนับสนุน อุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพต้นไม้ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปลูกตันไม้จำนวนมาก โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานเปิดโครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “ปลูกต้นไม้ เพื่อลมหายใจหอพักนิสิต” และปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ณ บริเวณหอพักนิสิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว​ โดย​ MCU.TV