มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ย้ำนิสิต มจร ต้องมีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา แนะให้เรียนรู้ตามความถนัด ชอบ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม”

544

วันนี้ (17 มิ.ย.2563) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี เมตตาเป็นองค์ประธานกล่าวเปิดการศึกษาและมอบนโยบายเรื่อง “นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์โควิท 19” โดยมี พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงานต่อองค์อธิการบดี

การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมพิธีผ่าน Zoom Video Conferencing เบื้องต้นมีผู้เข้าร่วมเต็มจำนวน 500 รูป/คน และมีการรับชมและฟังผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดผ่าน MCU TV และช่องทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารระดับสูง อาทิ พระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร.คณบดีคณะพุทธศาสตร์, พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ.รองคณบดีคณะครุศาสตร์,พระศรีสิทธิมุนี,ผศ. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์,พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร., คณบดีคณะสังคมศาสตร์, พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร. ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล, พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ, และพระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นต้น พร้อม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตบางส่วนร่วมพิธีในห้องประชุมนี้ โดยมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และผศ.ดร. เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นพิธีกร

ในพิธีกำหนดให้มีกิจกรรมฟังบรรยายจากองค์อธิการบดี หัวข้อเรื่อง “นโยบายและแนวทางจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์ Covid-19” กิจกรรม “รับฟังข้อคิดและความเห็นในการศึกษาเล่าเรียนจากคณบดีทั้ง 4 คณะ” และกิจกรรม “แนะนำส่วนงานและแนวทางการให้บริการแก่นิสิตของส่วนงานสนับสนุนที่สำคัญ

ประเด็นสำคัญจากคำบรรยายของอธิการบดีโดยสรุปว่า “… เราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีมีความสำคัญ ทำให้เกิดการปฏิวัติโลก เมื่อเรามาเจอสถานการณ์โควิด ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและนิสิตมีผลกระทบโดยตรง เราจึงต้องมีการปรับตัว ซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดให้มีพิธีในวันนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกศิษย์ของ มจรของเรา รวมถึงความชัดเจนในนโยบายการจัดการศึกษาของ มจร ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 …เบื้องต้นต้องขอขอบคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตรองศาสตราจารย์ ดร.พระเทพเวทีที่ได้กำกับ สั่งการมอบหมายให้มีกิจกรรมในวันนี้ ในเวลาเช่นนี้จึงประสงค์ที่จะสร้างความมั่นใจต่อผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และลูกศิษย์ มจร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงฝากข้อคิดความเห็นแก่นิสิตเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาเล่าเรียน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน2563 ที่ผ่านมา มจร เราได้มีการปฐมนิเทศคณาจารย์ มจร ทั่วประเทศเพื่อทำความเข้าใจถึงทิศทางและนโยบายสำคัญในการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์Covid-19 เฉกเช่นเดียวกันในวันนี้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวเราจำเป็นต้องสื่อสารกับลูกศิษย์ลูกหาของเราอย่างเป็นทางการว่า…มจร ของเราได้เปิดการเรียนการสอนมาแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในช่วงเดือนมิถุนายนแบบออนไลน์โดยยึดตามมาตรการดูแลป้องกันตามที่รัฐกำหนดจึงยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

อย่างไรก็ตาม หลักการสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เราต้องมีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือ แบบเข้าชั้นเรียน แบบออนไลน์ และผสมผสานกึ่งออนไลน์กึ่งเข้าห้องเรียน ในระดับปริญญาตรีจะต้องเข้าชั้นเรียนมากกว่าระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จะได้สัมผัสกลิ่นไอความเป็น มจร ความเป็นสถาบันการศึกษา นิสิตของเราได้เรียนรู้ผ่านอาตยนะทั้ง 6 รู้และเข้าใจถึงความเป็นลูกศิษย์และอาจารย์ การจัดการศึกษาในชั้นระดับปริญญาตรีจึงให้ความสำคัญในการเข้าชั้นเรียนมากการเรียนการสอนผ่านออนไลน์

ข้อแนะนำสำคัญเพื่อใช้ในการศึกษา ประสงค์จะฝากให้ลูกศิษย์ มจร ได้ใช้ในการพิจารณา คือ พิจารณาถึงความถนัด ความชอบ รวมถึงความต้องการของโลกหรือตลาด มจร เราเป็นสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นฐานหัวใจหลักสำคัญในการฝึกฝนพัฒนาตนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาจุฬาคือ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา เราจึงเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คุณลักษณะของลูกศิษย์ มจร ซึ่งเป็นหัวใจของนวลักษณ์นิสิต 9 ประการ คือ “ศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” การจัดการศึกษาของเราจึงมีการนำพระพุทธศาสนาไปบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ดังนั้น เราจึงต้องฝึกให้นิสิตเรารู้จักค้นหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง อาจารย์จะต้องสอนให้น้อยเรียนรู้ให้มากขึ้น โดยเน้นสร้างลักษณะให้นิสิตของเราฝึกค้นฝึกเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม ทักษะสำคัญในการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนิสิต มจร ที่อยากฝากไว้ คือทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการใช้ชีวิตเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผล โดยเฉพาะทักษะในการบริหารจัดการชีวิตตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบันและให้ประสบความเร็จ อีกทักษะหนึ่งที่สำคัญคือ ทักษะการสื่อสารนิสิตต้องมีเพื่อสื่อสารให้เกิดโอกาสในการพัฒนาตนเสริมสร้างตนเองให้มีโอกาสและมีความก้าวหน้า ซึ่งคนเรามีความถนัดและชอบไม่เหมือนกัน ความถนัดและชอบจึงควรพิจารณาความต้องการของสังคมหรือตลาด ซึ่งความคาดหวังของบัณฑิต มจร ยุคใหม่ต้องทำได้ทุกอย่าง มีความหลากหลาย สร้างเครือข่ายการทำงาน จึงขอฝากไว้ว่า…เราต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา สร้างโอกาสให้กับตนเอง ทำปริญญาให้มีชีวิต อย่าทำให้ปริญญามีความแห้งแล้ง ขอขอบคุณและอนุโมทนากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง….”