มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“กองกิจการนิสิต ประชุมเตรียมจัดพิธีสามีจิกรรมและเจริญพระพุทธมนต์ฯ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ กองกิจการพิเศษ และกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ”

629

วันนี้ (21ก.ค.2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี A 300 อาคารเรียนร่วม มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา และพิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นี้

การสำคัญนี้ นางสาววิไลวรรณ อิศรเดช ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ และ พระครูสมุห์แสงสุรีย์ ธีรภทฺโท รองผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ให้เกียรติร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการและดำเนินงานตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย การนี้มีพระวัฒนชัย กิตฺติชโย ประธานสภานิสิต และพระสมุห์พสกรณ์ ฐานวโร นายกองค์กรบริหารนิสิต ในฐานะผู้นำนิสิตร่วมประชุมเพื่อหารือการเตรียมการในการนี้ด้วยโดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ประเด็นหารือที่ประชุมได้ทำความเข้าใจในภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมายและมีการกำหนดให้มีการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานร่วมกันด้วย

 

 

ที

ที่มา: กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต สำนักงาอธิการบดี