มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“สสส. และ สปสช. หนุน มจร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ และพัฒนาขีดความสามารถพระสงฆ์เข้าถึงกองทุนฯ หวังเกิด 60 พื้นที่ต้นแบบที่มีพระสงฆ์เป็นแกนนำในการสร้างสุขภาวะองค์กรสงฆ์สู่สังคมสุขภาวะผ่านกองทุนตำบลฯ”

309

วันนี้ (30 ก.ค.63) ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ และพัฒนาขีดความสามารถพระสงฆ์กับการเข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำภาคกลาง สนับสนุนโดย สสส. และสปสช.

การสำคัญนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเทพเวที,รศ.ดร. ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เป็นประธานเปิดการประชุมฯและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา”

ในการประชุมได้รับเกียรติจากพระราชเมธี,ดร. รองเจ้าคณะภาค 8, กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ของมหาเถรสมาคม และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กทม. เมตตาเข้าร่วมประชุม ติดตามและให้กำลังใจคณะทำงานโครงการฯโดยท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ และพัฒนาขีดความสามารถพระสงฆ์กับการเข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ว่า”..เป็นการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ให้มีองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มการรับรู้และเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและจัดทำโครงการของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นไปเพื่อส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของพระภิกษุและสามเณรตลอดจนประชาชนในพื้นที่..”

ในส่วนของคฤหัสถ์ มี ดร.นพ.ชาตรี เจริญชีวะกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม สปสช.,นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต รองผอ.สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ และนางพนิต มโนการ รอง ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมปวารณาตนที่จะส่งเสริมและสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ

หลังจากนั้นได้มีการอบรมในหัวข้อเรื่อง”เปิดใจ ใส่ธรรม ชวนคิดชวนคุย”นำกระบวนการโดย พระครูพิพิธสุตาธร,ดร. (บุญช่วย สิรินฺทโร) อาจารย์ประจำ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ และต่อด้วยการเสวนา เรื่องสิทธิประโยชน์ ความคาดหวัง ความตั้งใจที่จะดำเนินงานเป็น “ศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ”ให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ ตลอดจนการเชื่อมโยงการทำงานกับกลไกคุ้มครองสิทธิ์ในระดับพื้นที่ ภาคประชาชน ในหน่วยบริการ โดย คุณมีนา ดวงราศี และ คุณรัตนา ทองงาม ผู้ประสานงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากรนำกระบวนการ

ในช่วงบ่าย ได้มีการเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “โอกาสและช่องทางศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ กับการเข้าถึงกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น(กปท)” โดยเชื่อมโยงแนวคิดจากธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ พ.ศ. 2560 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาสู่การพัฒนากลไกพัฒนาศูนย์ประสานงานหลักประกันวิถีพุทธอย่างบูรณาการ นำเสวนาโดย นายวิสุทธ บุญญะโสภิต รอง ผอ.สปสช. เขต 3 นครสวรรค์

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ทำให้คณะสงฆ์และอาสาสมัครกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ ที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ ทั้งที่ตั้งอยู่ใน วัด โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสถาบันการศึกษาสงฆ์ ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบหลักประกันฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ในฐานะกลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธที่มีพระสงฆ์เป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรสุขภาวะ สู่การสร้างสังคมสุขภาวะภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต่อไป