มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางเดินรถเมล์รับ – ส่ง นิสิต ประจำเดือนสิงหาคม 2563

324
ตารางเดินรถเมล์ รับ-ส่งนิสิต ประจำเดือนสิงหาคม
ภาคเช้า เวลา 06.30 – 07.30 น.
    — รับที่หน้าวัดศรีสุดาราม จำนวน 6 คัน
    — รับที่สนามหลวง 6 คัน
    — รับที่สวนจตุจักร 1 คัน
และภาคเย็น เวลา 16.00 – 17.00 น.
———————————————-
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานกองกิจการนิสิต
อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง A300
โทร. 035-248061
——————————-
กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี