มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“กองกิจฯ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้สภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รอบใหม่ พร้อมสนองงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย”

278

วันนี้(4ม.ค.64) เวลา13.00 น.ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายและนโยบายของพระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต โดยมีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน และพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและออนไลน์ โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ คือ(1)การดูแลเอาใจใส่เรื่องความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของนิสิตในหอพักภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 (2) การจัดทำประกาศเรื่องแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย(3)การดำเนินการคัดกรองนิสิตที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก(4)หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่และนิสิตจิตอาสาที่ช่วยงาน (5) การงดให้บริการรถเมล์รับ-ส่งนิสิต (6) การมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยงานคัดกรองนิสิตประจำอาคารหอฉัน (7) การสำรวจนิสิตที่พักอาศัยอยู่ในหอพักนิสิต และ(8)กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ดูแล และป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหอพักนิสิต