มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“กองกิจการนิสิต และกองวิเทศสัมพันธ์มจร นำนิสิตไทยและเทศ เข้ารับฉีดวัคซีน (AstraZeneca) ต้านโควิด-19 ที่วัดศรีสุดาราม กทม.”

937

วันนี้ (30 ก.ค.64) เวลา 06.00 น.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นิสิตและบุคลากรในหอพักนิสิต พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ประสานอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตและบุคลากรในการรับวัคซีนตามนโยบายมหาวิทยาลัยและภาครัฐกำหนด การนี้พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้พระธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต นักจัดการงานทั่วไป พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโทและ Ven. YAE WA TA เป็นผู้ประสานและอำนวยความสะดวกนำนิสิตทั้งไทยและชาวต่างประเทศเข้ารับวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มแรก (AztraZeneca) ณ วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครโดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักบวชจากบ้านพลัม (โดยการประสานจากกองวิเทศสัมพันธ์) เข้ารับวัคซีนในครั้งนี้ ด้วย โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 109 รูป ขออนุโมทนาและขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่ว

นเกี่ยวข้องทุกท่าน