มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ผ่าน zoom ออนไลน์”

1,054
วันที่ 25 ก.ค.2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตนานาชาติ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ภูฎาน จีน เนปาล อินเดีย พม่า ลาว ศรีลังกาและกัมพูชา ที่อธิษฐานจำพรรษา ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ โดยมี พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและ พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มจร และ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร.อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร เลขาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนฝ่ายสื่อสาร และพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสันติศึกษา มจร เป็นต้น นำนิสิตนานาชาติประกอบพิธีอธิษฐานเข้าพรรษาโดยนำบูชาพระรัตนตรัย เจริญพระพุทธมนต์ และอธิษฐานเข้าพรรษาตามลำดับ การนี้ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้เข้าร่วมชี้แจงแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมอธิษฐานเข้าพรรษาประจำปีนี้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศที่กำหนดให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตอธิษฐานเข้าพรรษา ณ ที่พักของนิสิตในแต่ละรูปที่ประจำอยู่ในแต่ละหอพักนิสิต

 

หลังจากนั้นได้มอบหมายให้พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต เป็นพิธีกรและชี้แจงลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม และเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ได้นิมนต์พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตร และเจริญพุทธมนต์ตามลำดับ การนี้พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ประธานในพิธีได้ชี้แจงหลักการสำคัญของการอยู่จำพรรษาตามพุทธบัญญัติ พร้อมกล่าวย้ำให้นิสิตได้ปฏิบัติตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ได้ให้แนวทางไว้ด้วย นอกจากนี้ พระมหาประยุทธ์ ได้กล่าวถึงการกำหนดเขตของพรรษากาล และความสำคัญของการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก พวกเราถือพระธรรมวินัยเป็นสำคัญ และกติการ่วมกันที่พวกเรากำหนด รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการดูแลป้องกันตัวเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประการสำคัญการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามมาตรการต่างๆของรัฐ นโยบายของมจร และมหาเถรสมาคม หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีอธิษฐานเข้าพรรษาออนไลน์พร้อมกันและกล่าวบูชาพระรัตนตรัยในตอนท้ายเป็นอันเสร็จพิธี
ภาพ/ข่าวโดย: กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี