มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“เจ้าคณะภาค 6 สานพลังภาคี จัดประชุมออนไลน์หารือแนวทางการจัดตั้ง Community Isolation ในวัด เน้นสื่อสารทำความเข้าใจวัดและชุมชน หวังวางระบบการดูแลพระสงฆ์ และประชาชนผู้ติด COVID-19 เชิงรุก”

1,083