มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential

131

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential

โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาและรับรองสมรรถนะที่เฉพาะเจาะจงของบุคคล ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาและขอรับรองสมรรถนะที่เฉพาะเจาะจงของตนเองที่เกิดจากประสบการณ์ การทำงานจริง หรือในชีวิตประจำวัน และจะได้รับ Digital badge เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาจาการเข้าร่วมโครงการ

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม https://sway.office.com/9UYg1r3d5hUtUvq2

และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3DJEb9IgHUSx26wzgLpjPRv5Hbf42ElCttBdFUGazIRUOEVSQTIzUVRLMU1JWTJSMlozTFpRVVIwVS4u

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 024708468 หรือ orginter@mail.kmutt.ac.th