มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ“สุจริตธรรมนำสู่ความเจริญ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

687
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ“สุจริตธรรมนำสู่ความเจริญ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
อ่านหลักเกณฑ์การประกวดเรียงความ ได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1EC6ZbH1vXXUDLQL7LuSO5upjortreueS/view
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1m0SRiMwGkWSLEScsgidY-GKPIWVsDXa5/view
ส่งผลงานเข้าประกวด
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ทาง LINE : ประกวดเรียงความ
การประกาศผลรางวัล
ประกาศผลรางวัลในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.kru.ac.th และเพจ facebook ITA-KRU https://www.facebook.com/ita.kru.th
การรับรางวัล
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี