มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 3/2564”

508
วันนี้(5ก.ค.2564) เวลา 13.00 น. พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และเจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีวาระที่สำคัญเกี่ยวกับกำกับ ติดตาม หนุนเสริมการดำเนินงานตรวจสอบคุณสมบัตินิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 67 ประจำปีการศึกษา 2564 การนี้ ที่ประชุมมีมติให้แต่ส่วนงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ค.2564 การนี้มีคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานและชี้แจงโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาวาระสำคัญอื่น ๆ เช่น การสนับสนุนงานปฏิบัติศาสนกิจภายใต้โครงการพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในวัดและชุมชน สนับสนุนโดย สสส. และการปฏิบัติศาสนกิจภายใต้สถานการณ์โควิดโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตจัดกิจกรรมให้ความรู้ เฝ้าระวังดูแล ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในวัดและชุมชนโดยจัดทำโครงการของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น(กปท.)ได้ด้วย