มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“กองกิจการนิสิต มจร นำนิสิตไทยและเทศ เข้ารับฉีดวัคซีนต้าน โควิด-19”

767
วันนี้ (24 มิ.ย. 64) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นิสิต และบุคลากร
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมประสานอำนวยความสะดวกให้กับนิสิตและบุคลากรในการรับวัคซีนตามนโยบายมหาวิทยาลัยและภาครัฐกำหนด การนี้พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้พระธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต นักจัดการงานทั่วไป และคณะเป็นผู้ประสานดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประสานและอำนวยความสะดวกในการนำนิสิตทั้งไทยและชาวต่างประเทศเข้ารับวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มแรก (AstraZeneca) ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต เข้ารับวัคซีนแล้วทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง รวม 392 รูป/คน นอกจากนี้ ในวันนี้ 24 มิ.ย.2564 ได้ประสานและร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต (บรรพชิต) จำนวน 12 รูป เข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 (Sinovac) เข็มแรกและเข็มที่สอง ณ โรงพยาบาลสงฆ์ด้วย รวมมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตเข้ารับวัคซีนจำนวนทั้งสิ้น 404 รูป/คน