มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผอ.กองกิจการนิสิตเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมพระนิสิตชาวมอญ มจร”

350
วันนี้ (24 มิ.ย.2564) เวลา 09.00 น.ที่หอพักนิสิตนานาชาติ B พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มจร เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมนิสิตชาวพม่า เชื้อสายมอญ ใน มจร ตามมาตรการป้องกันควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งชมรมพระนิสิตชาวมอญจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความสามัคคี ช่วยเหลือและสนับสนุนในการศึกษาของนิสิต ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเลือกตั้งคณะบริหารชมรมชุดใหม่และปรึกษาหารือการดำเนินงานกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆของชมรม โอกาสสำคัญนี้ ได้ร่วมชื่นชมการทำงานของพระนิสิตชาวมอญพร้อมถวายข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของชมรมต่าง ๆ ใน มจรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตที่กำกับดูแลนิสิต