มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีมอบพระบัญชาเจ้าคณะภาค 6 แก่พระเทพเวที (พล อาภากโร,รศ.ดร. ,ป.ธ.9)

319
ในนาม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี และองค์กรนิสิต มจร
ขอน้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ
#พระเทพเวที รศ.ดร. (พล อาภากโร, ป.ธ. 9 M.A.,M.Phil.,Ph.D.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โอกาสที่ ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะภาค 6” (ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และถวายการต้อนรับ ณ ศาลาตรีมุข หน้าพระอุโบสถวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพฯ

 

 

Cr. สำนักข่าวธรรมนำโลก