มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 Application to Stay in the Dormitory for Students Academic Year 2021

1,885

**รายละเอียด**

๑. กำหนดสถานที่พักและคุณสมบัติของนิสิตแต่ละหอพัก

๑.๑ นิสิตระดับปริญญาตรี (บรรพชิต) กำหนดให้พักที่อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ A

๑.๒ นิสิตระดับปริญญาตรี (คฤหัสถ์ชาย) กำหนดให้พักที่อาคารหอพักนิสิต A

๑.๓ นิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กำหนดให้พักที่อาคารหอพักนิสิต A

๑.๔ นิสิตระดับปริญญาตรี-โท-เอก หลักสูตรนานาชาติและนิสิต IBSC กำหนดให้พักที่อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ B

๑.๕ นิสิตคฤหัสถ์หญิงระดับปริญญาตรี -โท-เอก (ภิกษุณี แม่ชี และคฤหัสถ์หญิง) กำหนดให้พักที่อาคารหอพัก B

** ข้อมูลจากอาคาร 92 ปี (ปัญญานันทะ) **

๒. เอกสารประกอบการรับสมัครเข้าหอพัก

๒.๑ ใบรับรองความเป็นนิสิต

๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับนิสิตไทย)

๒.๓ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับนิสิตต่างประเทศ)

๒.๔ สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน

๒.๕ สำเนาหนังสือสุทธิ/บัตรประจำตัวประชาชน

๓. กำหนดการรับสมัคร

๓.๑ ยื่นใบสมัครเข้าพักในหอพัก ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ถึง ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๒ สัมภาษณ์ก่อนเข้าพัก วันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานหอพักที่รับสมัคร

๓.๓ ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการสัมภาษณ์ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๔ ลงทะเบียน ชำระค่าบำรุง และรายงานตัวเข้าพักอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๕ พิธีปฐมนิเทศนิสิตหอพัก วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. ค่าบำรุงและค่าประกันหอพัก

นิสิตต้องชำระค่าบำรุง และค่าประกัน ดังนี้

      ๔.๑ หอพักนิสิต A

– ผู้ริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ชาย ค่าบำรุงหอพัก ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ไม่มีค่าประกัน

– นิสิตระดับปริญญาตรี (คฤหัสถ์ชาย) และนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก (บรรพชิต) ค่าบำรุงหอพัก ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ไม่มีค่าประกัน

       ๔.๒ หอพักนานาชาติ A สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (บรรพชิต) ค่าบำรุงหอพักรูปละ  ๑,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ ภาคการศึกษา ค่าประกันหอพัก ๑,๕๐๐ บาท

       ๔.๓ หอพักนานาชาติ B

– ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ค่าบำรุงหอพักรูป/คนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ ภาคการศึกษา ค่าประกันหอพัก จำนวน ๑,๕๐๐ บาท

– ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ)  ค่าบำรุงหอพักรูป/คนละ ๑,๕๐๐ บาท ต่อ ๑ ภาคการศึกษา ค่าประกันหอพัก จำนวน ๑,๕๐๐ บาท

– ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ค่าบำรุงหอพักรูป/คนละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ ภาคการศึกษา ค่าประกันหอพัก จำนวน ๑,๕๐๐ บาท

     ๔.๔ สำหรับนิสิตหญิง ให้ติดต่ออาคาร ๙๒ ปี (ปัญญานันทะ) โดยตรงที่เบอร์โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๘

                   ๔.๔.๑ นิสิตบรรพชิต (หญิง) ค่าประกัน ๒,๕๐๐ บาท /ค่าบำรุงหอพัก ๑,๐๐๐ ต่อเดือน /ค่าไฟฟ้า ๕ บาทต่อหน่วย /ค่าน้ำ ๖ บาทต่อหน่วย
                   ๔.๔.๒ นิสิตคฤหัสถ์ (หญิง) ค่าประกัน ๒,๕๐๐ บาท /ค่าบำรุงหอพัก ๑,๕๐๐ ต่อเดือน /ค่าไฟฟ้า ๕ บาทต่อหน่วย /ค่าน้ำ ๖ บาทต่อหน่วย
                   ๔.๔.๓ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ (หญิง) ค่าประกัน ๒,๕๐๐ บาท /ค่าบำรุงหอพัก ๒,๕๐๐ ต่อเดือน /ค่าไฟฟ้า ๕ บาทต่อหน่วย /ค่าน้ำ ๖ บาทต่อหน่วย

** ข้อมูลจากอาคาร 92 ปี (ปัญญานันทะ) **

๕. การสมัครผ่านเว็บไซต์หอพัก https://dorm.mcu.ac.th ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์หอพัก กองกิจการนิสิต ตามขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์

นิสิตสามารถติดตามผลการสมัครเข้าหอพักและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทางผ่านเว็บไซต์หอพัก กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี  https://dorm.mcu.ac.th และบอร์ดป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานหอพักนิสิตที่ยื่นสมัคร และบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ ห้อง A ๓๐๐ อาคารเรียนรวม

 

  1. To determine the properties and student qualities of each dormitories.

1.1 Students at the undergraduate level (Monks and Novices) are required to stay at International Student Dormitory A

1.2 Undergraduate students (male householder) are required to stay at Student Dormitory A.

1.3 Undergraduate, graduate and doctoral are required to stay at the Dormitory A.

1.4 Undergraduate students – Master – Doctorate. International Program and IBSC Students are required to stay at the International Student B

1.5 Female householder students with bachelor’s-master-doctorate degrees (Nuns and female householders) are required to stay at Dormitory Building B. ** Information Article No. 4.4 are from 92 Years building (Paññãnandha) **

  1. Documents required for admission to dormitory.

2.1 Student Certificate

2.2 Copy of house registration (for Thai students)

2.3 Copy of passport (for foreign students)

2.4 A copy of the registration receipt

2.5 Copy of Ordination certificate / Identification card.

  1. Admission schedule

3.1 Submit an application to stay in a dormitory from May 24, to June 15, 2021.

3.2 Interview before staying on June 18-19, 2021 at the dormitory office that applied.

3.3 Announcement of student names that have been interviewed on June 21, 2021.

3.4 Register, pay dues and make a formal check-in. Between June 25-30, 2021.

3.5 Orientation Ceremony for student’s dormitory on July 1, 2021.

  1. Dormitory maintenance and insurance fees

Students must pay for maintenance and insurance costs as follows.

4.1 Student Dormitory A

– Administrators, faculty members and officer, both the monks and the householder Dormitory maintenance fee 1,000 baht per month, (no insurance fee).

– Undergraduate students (male householder) and Master’s degree students, Ph.D. (Monks and Novices), dormitory maintenance fee 1,000 baht per month (no insurance fee).

4.2 International Dormitory A for undergraduate courses (Monks and Novices) the maintenance of a dormitory at 1,000 baht per one semester, and 1,500 baht for insurance.

4.3 International Dormitory B

– Bachelor’s degree (International Program) maintenance fee, one person / 1,000 baht per semester, dormitory insurance fee 1,500 baht

– Master’s degree (International course) maintenance fee, one person / 1,500 baht per 1 semester, dormitory insurance fee 1,500 baht

– Doctoral degree (International Program) maintenance fee, one person 2,000 baht per semester, dormitory insurance fee 1,500 baht

4.4 For female students Contact the 92 Years building (Paññãnandha)  Tel. 0-3524-8088.

4.4.1 Student (Nuns and Bhikkhuni) insurance fee 2,500 baht / dormitory maintenance fee 1,000 per month / electricity 5 baht per unit / water 6 baht per unit
4.4.2 Student householder (female) insurance fee 2,500 baht / dormitory maintenance fee 1,500 per month / electricity fee 5 baht per unit / water fee 6 baht per unit
4.4.3 Administrators, faculty and staff (women), insurance fee 2,500 baht / dormitory fee 2,500 per month / electricity fee 5 baht per unit / water fee 6 baht per unit

** Information Article No. 4.4 are from 92 Years building (Paññãnandha) **

  1. Application through the dormitory website  (https://dorm.mcu.ac.th) In case of being unable to come and apply by themselves due to the Coronavirus outbreak (COVID-19) situation, applicants can apply through the Dormitory Website. Student Affairs Division, according to the procedures and methods specified on the website.

Students can follow the dormitory application results and details through the Dormitory Website, Student Affairs Division (https://dorm.mcu.ac.th) and bulletin boards, public relations boards, dormitory offices, students who submitted applications and public relations boards in front of the Student Affairs Division,  Floor 3, Room A 300, Building.