มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“มจร สสส. กรมควบคุมโรค มหาวิทยาลัยมหิดล และ WHO ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติ (ออนไลน์) ถวายความรู้เรื่องโควิด-19 และวัคซีนแก่นิสิตชาวต่างประเทศ มจร “

1,040

วันนี้ (7 พ.ค.64) เวลา 13.30 น. พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “การอบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) ถวายความรู้เรื่องโควิด-19 และวัคซีนแก่นิสิตชาวต่างประเทศ มจร” โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1)เพื่อถวายความรู้วัคซีนและพัฒนาแกนนำนิสิตช่วยดูแลเฝ้าระวังป้องกันในหอพักนิสิตให้ปลอดภัย (2) พัฒนาเป็นพระนิสิตนักสื่อสารสามารถใช้สื่อออนไลน์ช่วยเฝ้าระวังโควิดในชุมชนของนิสิตในแต่ละประเทศ (3)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาวะทางจิตและปัญญาให้กับสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

พระเทพเวที กล่าวว่า ..ขออนุโมทนากับหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ คือ มจร สสส. กรมควบคุมโรค มหาวิทยาลัยมหิดล และWHO ที่ได้จัดกิจกรรมในวันนี้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิตชาวต่างประเทศของมจรเป็นอย่างยิ่ง จะทำให้ท่านมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของโควิด-19 และวัคซีน เมื่อท่านได้รู้เและข้าใจแล้ว ท่านเหล่านี้สามารถนำไปขยายผลสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ชุมชนในแต่ละประเทศของท่านโดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทย ในฐานะผู้บริหารหวังว่านิสิตจะนำองค์ความรู้ไปผลิตสื่อและใช้สื่อสารเพื่อเสริมสร้างฟื้นฟูสุขภาวะทางจิตและปัญญาให้กับสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ด้วย  ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนากับหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการและขอบใจนิสิตทุกท่านที่ได้สละเวลาและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ หลังจากผู้แทนกรมควบคุมโรคได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม มีกิจกรรมวัดประเมินโดยมีการทดสอบก่อนและหลังอบรม และการบรรยายของวิทยากรโดยลำดับ

การบรรยายถวายความรู้โดย ดร. อารีย์ ม่วงสุขเจริญ เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย วิทยากรได้บรรยาย เรื่อง “Introduction to COVID-19 Vaccines” เป็นการทำความเข้าใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ระลอกสามและวัคซีนโดยการบรรยายได้เปิดโอกาสให้มีการซักถาม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์เป็นอย่างยิ่ง มีการซักถามแลกเปลี่ยนและร่วมหาแนวทางในการดำเนินงานครั้งต่อไป เช่น ให้พระนิสิตสรุปความรู้สั้นๆที่ได้รับจากการประชุมวันนี้ แนวทางการผลิตสื่อโควิด -19 ทั้งสื่ออินโฟกราฟิกแปลภาษา สื่อวิดีโอวิชาการกึ่งสารคดี และการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ