มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมคกก.วินัยนิสิต มจร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ์ Zoom ออนไลน์”

364
วันนี้ (29 เม.ย.64) เวลา 13.30 น. ประชุมคกก.วินัยนิสิต ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน การนี้มีคณะกรรมการฯ เช่น พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นต้น คณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง การมีประชุมมีวาระพิจารณาที่สำคัญหลายวาระ เช่น (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนิสิตปริญญาตรี (2) การจัดกิจกรรมพัฒนาวินัยนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 (3) การพัฒนาและปรับปรุงตามแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (4) การดูแลนิสิตภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น การประเมินความเสี่ยงของนิสิตในหอพักผ่านแบบประเมินโดยใช้ google form เพื่อประเมินและประสานดำเนินการกับหน่วยงานรัฐ ร่วมถึงการประเมินด้านสุขภาพจิตของนิสิต (5) เรื่องอื่น ๆ เช่น การจัดทำปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวินัยนิสิต การฉีดวัคซีน เป็นต้น