มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผอ.กองกิจการนิสิต ต้อนรับปฏิสันถาร และหารือแนวทางการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อถวายความรู้วัคซีนและพัฒนาแกนนำนิสิตในหอพัก หวังดูแลเฝ้าระวังป้องกันนิสิตในหอพักนิสิตให้ปลอดภัยและพัฒนาเป็นพระนักสื่อสารใช้สื่อออนไลน์ช่วยเฝ้าระวังโควิดในชุมชน”

359
วานนี้ (28 เม.ย.64) เวลา 13.00 น. ที่หอพักนิสิตนานาชาติ B ได้รับมอบหมายจากพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้การต้อนรับปฏิสันถาร สพ.ญ.ดร.รัตนพร ตั้งวังวิวัฒน์ นายเจษฎากร ศรีไพรสนธิ์ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ผศ.ดร.ดำรงเกียรติ อาจหาญ ม.มหิดล พร้อมคณะ ร่วมหารือแนวทางในการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพื่อถวายความรู้วัคซีนและพัฒนาแกนนำนิสิตในหอพัก เพื่อดูแลเฝ้าระวังป้องกันในหอพักนิสิตให้ปลอดภัยและพัฒนาเป็นพระนักสื่อสารใช้สื่อออนไลน์ช่วยเฝ้าระวังโควิดในชุมชน อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาวะทางจิตและปัญญาให้กับสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกสาม”