มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถิตินิสิตที่พักอาศัยในหอพักนิสิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

321