มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมคกก.หอพักนิสิต ครั้งที่ 2/2564 ผ่าน zoom ออนไลน์ ติดตาม กำกับ และหนุนเสริมการบริหารจัดการหอพักนิสิตภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ”

430
         วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. น.พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่าน Zoom ออนไลน์ เพื่อติดตาม กำกับ และหนุนเสริมการบริหารจัดการหอพักนิสิตให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย การนี้มี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และรองประธานคณะกรรมการหอพักนิสิตพร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน การดำเนินการประชุมที่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่เสนอเพื่อพิจารณา ๒ วาระคือ
                ๑) เรื่อง การกำกับดูแล นโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการหอพักนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้รับทราบรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการหอพักนิสิตที่ฝ่ายเลขานุการโดยกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีได้ดำเนินการและพิจารณา ดังนี้ 

               (๑) การจัดกิจกรรมถวยความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรอบรู้ทางสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีการให้ความรู้ การผลิตหน้ากากผ้า ผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์

               (๒) การกำหนดมาตรการดูแลป้องกันการเข้า-ออก/ขึ้น-ลงอาคารหอพักนิสิตโดยมีการคัดกรองตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

               (๓) การจัดอบรมให้ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดและข้อมูลเรื่องวัคซีน

               (๔) จัดอบรมให้ความรู้เสริมบทบาทพระนิสิตในการดูแลป้องกันตัวเอง ช่วยเหลือสังคม การสื่่อสารให้กำลังใจและช่วยเหลือแรงงาน Myanmar ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอื่น ๆ รวมถึงกรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย  เช่น Thai PฺBS กรณีล่าม กทม. ช่วยสอบสวนโรค สปสช. สช. สสส. สธ. เป็นต้น

               (๕) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (ภาคภาษาอังกฤษ) ผ่านระบบออนไลน์ให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจการมี Community Isolation ใน มจร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตและบุคลากรในหอพักมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในระบบHI/CI ประการสำคัญนิสิตและบุคลากรในหอพักได้จัดทำข้อตกลงในการกำหนดมาตรการดูแล เฝ้าระวัง ป้องกันตัวเองและผู้อื่นในหอพักให้ปลอดภัยจากโควิด-19 

               (๖) การส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้รับวัคซีน ฯลฯ

            การนี้คณะกรรมการได้พิจารณาโดยได้อนุโมทนาชื่นชมที่คณะทำงานหอพักนิสิตและกองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการพร้อมให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันดูแลนิสิตในหอพักให้ปลอดภัยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องวัคซีนสำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่ประชุมได้ให้คำแนะนำและช่องทางการต่าง ๆ โดยกำหนดนิสิตเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มนิสิตในหอพัก ให้กองกิจการนิสิต ประสานดำเนินการ (๒) นิสิตที่พักอยู่นอกมหาวิทยาลัย มอบให้เลขานุการสำนักงานคณบดีแต่ละคณะเป็นผู้ประสานดำเนินการหลักโดยสำรวจและประสานร่วมกับกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

             ) เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับฐานเงินเดือนด้านวิชาชีพเจ้าหน้าที่ (อัตราจ้าง)ปฏิบัติงานประจำหอพักนิสิต

          ในวารอื่น ๆ ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่อง การบริหารจัดการหอพักให้ครอบคลุมทุกหอพักโดยเฉพาะการดูแลด้านสวัสดิการนิสิตในหอพักนิสิตโดยที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายและให้ความเห็นโดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานผู้บริหารที่ท่านพักอาศัยอยู่ในหอพักได้ช่วยกำกับดูแลและประสานงานเรื่องนี้ในเบื้องต้น