มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“หอพักนิสิต ประชุมคณะทำงานออนไลน์ผ่าน zoom หารือแนวทางและมาตรการการฉันภัตตาหารในหอพักตามนโยบายมหาวิทยาลัย”

570

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมคณะทำงานหอพักนิสิต เพื่อหารือแนวทางและมาตรการทำงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยตามประกาศประธานศูนย์ฯ (ศปค.19) ตามข้อ 4 และมติที่ประชุม คณะทำงานกำกับดูแลอาคารหอฉันฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาโดยได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีช่วยประสานอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับภัตตาหารและกำกับดูแลการฉันภัตตาหารเช้า-เพลของนิสิตในหอพักให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

               การนี้ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแนวทาง มาตรการ และกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยสาระสำคัญเกี่ยวกับการสำรวจจำนวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตแต่ละหอพัก แนวทางและมาตรการในการดำเนินการ การจัดทำบัญชีรายชื่อ การจัดทำประกาศแนวปฏิบัติในการฉัน การจัดการเรื่องขยะ รวมถึงการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้อนุกรรมการบริหารหอพักนิสิตและนิสิตจิตอาสาช่วยอำนวยความสะดวกโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นั้น ในการประชุมได้รับความเมตตาจากพระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาไพโรจน์ กนโก รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่หอพักทั้ง 3 หอพัก และอนุกรรมการบริหารนิสิตหอพักเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   การสำคัญนี้ที่ประชุมได้เสนอให้มีกิจกรรมทำวัตร เจริญพระพุทธมนต์ในวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยได้มอบหมายให้พระมหาอโณทัย สุเมโธ เจ้าหน้าที่ประจำหอพักนานาชาติ A เป็นผู้ประสานดำเนินการ ขออนุโมทนาและขอบคุณทุกท่าน