มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คู่มือการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการใช้เครื่องมือตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง Handbook of behavior in the coronavirus (COVID-19) epidemic situation and using self-testing tools

410

ข้อมูล: unicef

 

ข้อมูล: ไทยรู้สู้โควิด, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ, สถาบันวัคซีนแห่งชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล, World Vision

 

ข้อมูล: กระทรวงสาธารณสุข กองวิทยาศาสตร์การแพทย์, มหาวิทยาลัยมหิดล, TICA