มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

875

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมกิจการนิสิต งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตบรรพชิต และปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิตคฤหัสถ์ งานสวัสดิการนิสิต งานบริการหอพักนิสิต งานประสานพระธรรมจาริก งานบรรพชาอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย มี 3 กลุ่มงานคือ (1) กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต (2) กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต (3) กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ของส่วนงานกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอแนะมาพัฒนาและปรับปรุงจากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมารวมข้อเสนอของผู้บริหารและคณะกรรมการประจำส่วนงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำโดยใช้หลักกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส่วนงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

File File size Downloads
pdf แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ 2 MB 271