มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผอ.กองกิจการนิสิต นำเจ้าหน้าที่และนิสิตนานาชาติ ร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ เรื่อง “การใช้อาหารเป็นยา” โดย มูลนิธิ DVA Thailand “

106
วันนี้(2ก.พ.65) เวลา 13.45 น.
ที่ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคารหอฉัน ชั้น 2
ผอ. กองกิจการนิสิต นำเจ้าหน้าที่และนิสิตนานาชาติ ร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ เรื่อง “การใช้อาหารเป็นยา” โดยมูลนิธิ DVA Thailand (Dharma Voices for Animals Thailand) ซึ่งเป็นองค์กรพุทธที่ไม่หวังผลกำไรจดทะเบียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์และความตั้งใจให้ความรู้พระสงฆ์เรื่องการฉันอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นโอสถโดยมีส่วนธรรมนิเทศ เป็นผู้ประสานดำเนินการร่วมกับกองกิจการนิสิต
กิจกรรมวันนี้ มีวิทยากร 2 ท่านคือ (1) ดร. ชิระ ถาวรธวัช กรรมการมูลนิธิ DVA Thailand และ(2) คุณหมอติ่ง ภิรตา จิรวัชราธิกุล พท.ว. บภ. ศศบ. แพทย์แผนไทย แห่ง ศุภเวชคลินิกการแพทย์แผนไทย จากการฟังบรรยายได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก