มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“กองกิจการนิสิต จัดประชุมหารือจัดรถเมล์รับส่งนิสิต”

88
วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารเรียนรวม และระบบ Zoom Meeting
เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร
พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน นำผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต และตัวแทนจากสี่คณะเข้าร่วมประชุม เรื่อง หารือการจัดการศึกษาและจัดรถเมล์รับส่งนิสิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงที่ผ่านมา มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (Onsite) ได้ตามปกติ โดยมีการจัดการเรียนการสอนในแบบออนไลน์ (Online) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจะเป็นปกติ ทำให้กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ไม่ได้มีการจัดรถเมล์เพื่อรับส่งนิสิตในช่วงที่ผ่านมา การนี้สถานการณืคลี่คลายลงทำให้เรียนการสอนบางส่วนจะเริ่มดำเนินการสอนแบบออนไซต์แล้วจึงได้ประชุมหารือเพื่อจัดรถเมล์บริการนิสิตที่จะเดินทางเข้ามายังมหาวิทยาลัย
Phra Thepvethi, Assoc. Prof. Dr. Vice Chancellor for Student Affairs as the chairman of the board, the student affairs officer, and representatives from the four faculties attended the meeting on discussing educational management and arranging a shuttle bus for students.
May be an image of 2 people and text
May be an image of 14 people, screen and text
May be an image of 1 person and indoor
May be an image of 2 people and indoor