มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ประชุมหารือและเตรียมจัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565”

309
วันนี้ 31 พ.ค.2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต A300 อาคารเรียนรวม
สำนักงานอธิการบดี โดยการมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ให้ประชุมหารือและเตรียมจัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดย พระมหาราชัน จิตฺตปาโล, ดร. ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน พร้อมด้วย พระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผอ.กองกิจการนิสิต ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิตเข้าร่วมประชุม การนี้ได้หารือร่วมกับ พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร. ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล, รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผช.อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง การประชุมหารือเพื่อจัดตรียมงานเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย และจะดำเนินให้มีการจัดพิธีปฐมนิเทศน์แก่นิสิตทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตต่างประเทศต่อไป