มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริการวิชาการ บริหารศรัทธา สปสช.เขต 3

2,462

“บริการวิชาการ บริหารศรัทธา สปสช.เขต 3”

เมื่อวันที่28ก.พ.2561 เวลา 10-11.00 น. ที่ห้องประชุมหน่วยวิทยบริการ วัดบรมธาตุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พระมหาประยูร โชติวโรผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มจร รับนิมนต์ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ หัวข้อ “การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ในระดับพื้นที่” มีคณะสงฆ์จากจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

การนี้ ได้ร่วมรับฟังประเด็นเกี่ยวกับการเข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อน สร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้กับพระสงฆ์ ขออนุโมทนาท่านรองวิสุทธิ์ บุญญะโสภิต รองผู้อำนวยการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 นครสวรรค์ ที่ถวายโอกาส