มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชมรมนักศึกษาสงฆ์ลาว

2,894

“ชมรมนักศึกษาสงฆ์ลาว”

เมื่อวันที่28 ก.พ.2561 เวลา 13.00น. ณ ห้องสันติศึกษา พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมนักศึกษาสงฆ์ลาว และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพำนักอยู่ในประเทศไทยของนักศึกษาต่างประเทศ” โดยการประสานของประธานชมรมนักศึกษาสงฆ์ลาว การนิสิตสงฆ์ลาวได้ทราบแนวทาง และได้กำลังใจเป็นอย่างยิ่ง