มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มจร.ขอนิมนต์/เจริญพรเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่า ร่วมถวายสักการะ เนื่องในโอกาสงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๓ ปี “พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, ป.ธ.๙, ศ.ดร.)

576

มจร.ขอนิมนต์/เจริญพรเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่า ร่วมถวายสักการะ เนื่องในโอกาสงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๓ ปี “พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, ป.ธ.๙, ศ.ดร.)” กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, อธิการบดี มจร.รูปที่ ๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. อังคาร ๑๘ ก.ย.๒๕๖๑ ณ หอฉัน ชั้น ๒ มจร.วังน้อย อยุธยา…โพสต์นิวส์ :รายงาน, ถาวรา :ภาพ