มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองอธิการบดี มจร เป็นวิทยากรบรรยายและติดตามการปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561 คณะสงฆ์ภาค 5

627

รองอธิการบดี มจร เป็นวิทยากรบรรยายและติดตามการปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561 คณะสงฆ์ภาค 5″

เมื่อวันที่ 13-16 ก.ย.2561 พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รก.ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร และรองเจ้าคณะภาค 6 รับนิมนต์จากพระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค 5 เป็นวิทยากรบรรยายและติดตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561

การบรรยายและติดตามดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการประชุมคณะสงฆ์ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ 143/2546 การประชุมคณะสงฆ์ระดับเจ้าอาวาส, รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 5 ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย พิษณูโลก อุตรดิษถ์ และตาก

โดยมีกำหนดการบรรยายและติดตาม วันที่ 13 ก.ย. 2561 คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 14 ก.ย.2561 คณะสงฆ์จังหวัดตาก วันที่ 15ก.ย.2561 คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย และวันที่ 16 ก.ย.2561 คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิษถ์