มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคณะทำงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวง เข้าพบอธิการบดี เยี่ยมชม มจร

820

“คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคณะทำงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวง เข้าพบอธิการบดี เยี่ยมชม มจร และหารือการดำเนินกิจกรรมทุนเล่าเรียนหลวงตามพระราโชบาย”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ที่สำนักงานอธิการบดี มจร คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคณะทำงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย นำโดย นายสด แดงเอียด ประธานอนุกรรมการกลั้นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับทุนและคณะทำงานของโครงการ นำคณะอนุกรรมการฯ 5 ท่าน ประกอบด้วย นางวารี ยิ้มพานิชย์ นางวรรณพร เพียรสาระ นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร นายพิสิฐ เจริญสุข และคณะทำงาน 9 ท่าน เข้าพบพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพื่อเยี่ยมชม มจร และหารือการดำเนินกิจกรรมทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในส่วนของมหาวิทยาลัย การนี้มีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และเลขานุการอธิการบดี มจร พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เข้าร่วมให้การต้อนรับปฏิสันถาร

นายสด แดงเอียด ได้กล่าวนมัสการแนะนำคณะ และรายงานวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมสถานศึกษา มีสาระสำคัญโดยสรุปว่า สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ กองบาลีสนามหลวง เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา

ในปีการศึกษา 2561 นี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชประสงค์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เน้นสาขาพระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพรสะงฆ์ไทย แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานที่เห็นสมควร พิจารณาวินิจฉัยประเด็นสำคัญตามที่คณะกรรมการขอความเห็นชอบ ดำเนินการอื่น ๆ

การนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวนี้เพื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงจากสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศ และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามพระราโชบายโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจึงนมัสการขอเข้าพบเพื่อหารือและประสานงานเพื่อให้เป็นที่เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. ได้กล่าวปฏิสันถาร และกล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของมหาวิทยาลัยใจความโดยสรุปว่า มจร ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมาโดยลำดับ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยกำหนดเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยทั้งในเรื่องของคุณสมบัติผู้รับทุนเล่าเรียนหลวง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก เงื่อนไขหลังการรับทุนที่ผู้รับทุนต้องทำสัญญาฯ กับมหาวิทยาลัย ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด การเสนอบทความเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการติดตามและประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ซึ่งมีกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี เป็นฝ่ายเลขานุการประสานงานดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงและนโยบายของมหาวิทยาลัยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2547-2559 มีจำนวนทุนที่ มจร ได้รับพระราชทานถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยทั้งสิ้น 2,880 ทุน และในปีการศึกษา 2561 นี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้ว

นอกจากนี้พระเดชพระคุณองค์อธิการบดี มจร ได้เปิดโอกาสให้คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงาน ได้สอบถามข้อสงสัย รวมถึงเปิดโอกาสให้ฝ่าย มจร ได้สอบถามถึงแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราโชบายของพระองค์ท่าน และกล่าวอนุโมทนาและมอบหนังสือที่ระลึกให้กับคณะอนุกรรมการฯและคณะทำงานโครงการฯ ภายหลังจากนั้นได้เมตตาร่วมบันทึกภาพกับคณะที่เข้าพบในช่วงท้าย

ภาพข่าวโดย : กองสื่อสารองค์กร และกองกิจการนิสิต รายงาน