มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผอ.กองกิจฯ มจร ร่วมประชุมสรุปผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติฯ และหารือแนวทางในการขับเคลื่อน ปี62

496

“ผอ.กองกิจฯ มจร ร่วมประชุมสรุปผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติฯ และหารือแนวทางในการขับเคลื่อน ปี62”

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ที่โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ 105 องค์กรภาคี การนี้พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายจากองค์อธิการบดี มจร ตามหนังสือที่วธ 1002/ว746 ลงวันที่ 21 ส.ค.2561 มอบหมายให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 และหารือแนวทางในการขับเคลื่อนคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ในปี2562

การประชุมมีการรายงานสรุปผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พร้อมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ และหารือแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ประเเด็นร่วมที่เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม ปี 2562 ศูนย์คุณธรรมในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดกระบวนการสมัชชาคุณธรรม มีแผนจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมในระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดสุโขทัย ภาคกลางจัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดอุดรธานี และภาคใต้ จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนทางคุณธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละภูมิภาค โดยมีแผนจัดในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 และสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มีกำหนดจัดในเดือนมิถุนายน 2562

การสำคัญนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นต่อ ทิศทางการขับเคลื่อนและประเด็นการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 โดยมีข้อสรุปที่สำคัญว่า กระบวนการสมัชชาคุณธรรมต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน ทุกเครือข่าย ทุกกลุ่ม เพศ วัย โดยเฉพาะเด็กเยาวชน กลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ เพื่อสร้างกระบวนมีส่วนร่วม สมัชชาคุณธรรมต้องเป็นเวทีของทุกภาคส่วน โดยให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของ “รู้สึกว่าต้องทำ เพราะนี่คือประเทศของเรา”

ทั้งนี้การขับเคลื่อน 4 คุณธรรมประการนั้น ต้องทำให้คนไทยเห็นว่าคุณธรรมอยู่รอบๆ ตัวเรา มีการผลิตสื่อคุณธรรม สื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เด็กเยาวชนและคนในสังคมค่อยๆ ซึมซับอย่างต่อเนื่องทุกวัน ต้องร่วมกันขับเคลื่อนโดยยึดหลักการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่า หากทำแล้ว “คนในสังคมไทยจะมีความสุขยั่งยืน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

และสมัชชาคุณธรรมต้องนำไปสู่การกำหนดมาตรการ นโยบายสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม มีรูปแบบที่นำเสนอความสำเร็จด้วยกระบวนการชม แชร์ ช่วย เชื่อมและยกย่องเชิดชูคนดีองค์กรดีภายในงาน ต้องมีการสรุปผลสำเร็จที่ผ่านมาเพื่อก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษสมัชชาคุณธรรม สร้างคนรุ่นใหม่ให้สังคมไทยก้าวไกลสู่พลโลก” โดยยกระดับคุณค่าที่ดีงามของคนไทย (ทุนความดีที่โลกยอมรับ) สู่สากล มุ่งเน้นการเปิดเวทีให้สมัชชาคุณธรรมก้าวไปสู่ระดับนานาชาติมากขึ้น