มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมนิสิต

485

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมนิสิต 

โดยภาคเช้า
-พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน
-พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต กล่าวถวายรายงาน

-พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง บทบาทของนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกระบวนการ PDCA

-ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภักษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องบทบาทของนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกระบวนการ PDCA

จัดโดย กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ณ อาคารเรียนรวม ห้องเธียร์เตอร์โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

IMG_0446IMG_0448IMG_0449IMG_0452IMG_0454IMG_0455IMG_0457IMG_0458IMG_0465IMG_0469