มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“กองกิจการนิสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)” Student Affairs Division organized a workshop on surveillance and prevention of coronavirus disease (COVID-19)

780
.
        วันนี้ (19 สิงหาคม 2563) พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มอบหมายให้ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ปฏิบัติหน้าที่แทน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมทั้งให้โอวาทและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทผู้นำนิสิต มจร กับการดูแลและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
        Today (August 19,  2020) Phrathepvethi, Assoc.Prof.Dr. Vice Rector for Student Affairs assigned Phramaha Prayoon Chotivaro, Director, Student Affairs Division. Act instead opened a workshop on surveillance and prevention of coronavirus disease (COVID-19) as well as giving sermons and lectures on the topic “The role of the student leader in the care and prevention and control of coronavirus disease (COVID-19)
.
 .
         การนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางวาสนา เชี่ยวชูกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ จากโรงพยาบาลวังน้อย มาร่วมให้ความรู้และให้แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
        This activity was provided courtesy of Mrs.Wasana Chiewchukul, Professional Nurse from Wang Noi Hospital. Come join to educate and provide surveillance and prevention guidelines for coronavirus infection (COVID-19).
.
.
        ในช่วงบ่าย ได้มีการแบ่งกลุ่มเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพปัญหาในปัจจุบัน และร่วมหาแนวทาง มาตรการในการดูแล ป้องกัน และการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด นำกระบวนการโดย ผศ.ดร.ปฏิธรรม สำเนียง อาจารย์ประจำ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
        In the afternoon, there was a group of discussions and knowledge exchange. Current problem And jointly find a way measures for the care, prevention and management of environmental health to be safe from COVID Lead the process by Asst. Prof. Dr. Patitham Samniang, Lecturer, MCU Nakhon Sawan Campus.
.
.
        จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ทำให้มีนิสิตเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมหาแนวทางในการป้องกันภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาและช่วยให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อชนิดนี้ ซึ่งทำให้นิสิตตื่นตัว และหันมาสนใจในการป้องกันตอนเองและใส่ใจสังคมรอบข้างมากขึ้น
        From this workshop, this encourages students to participate and take part in finding ways to prevent the risk of coronavirus infection and help students to have knowledge and understanding of this infectious disease which makes students awake and turned their attention to self-defense and more attention to the society around them.
.