มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“อธิการบดีฯตรวจเยี่ยม และให้โอวาทแก่นิสิตผู้ร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพักนิสิตนานาชาติ ๒๕๖๕”

163
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ เอ
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหอพักนิสิตนานาชาติ ๒๕๖๕โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน กิจกรรมเริ่มต้นโดยพระเดชพระคุณได้นำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตทำวัตร และเจริญพระพุทธมนต์
หลังจากนั้น ผู้แทนองค์กรนิสิตได้กล่าวถวายรายงาน ประกอบพิธีสามีจิกรรม และอธิการบดีได้บรรยายพิเศษเป็นธรรมโอวาทภาคภาษาอังกฤษในหัวข้อ “การใช้ชีวิตในหอพักให้ถูกหลัก ๕ ส” ทำให้นิสิตได้รับทราบนโยบายข้อห่วงใยจากผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อนิสิต นิสิตได้แนวทางในการพักอาศัยอยู่ในหอพักที่เกื้อกูลต่อการใช้ชีวิตและการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายของพระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจรที่กำหนดให้กองกิจการนิสิตส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิตสัมพันธ์ กระบวนการมีส่วนร่วมของนิสิตในหอพัก ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิต ขออนุโมทนาและขอบคุณ
เว็ปไซต์: กองกิจฯ มจร
FB: @stud.mcu