มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“หอพักนิสิตนานาชาติจัดกิจกรรมนิสิตสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตและหอพัก”

2,327
ช่วงบ่าย วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ เอ
เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และนโยบายของพระเทพเวที,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร โดยมีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล, ดร. ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน มีคณะผู้บริหารจากกองกิจการนิสิต และได้รับความเมตตาจาก พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผอ.ส่วนหอสมุดกลางร่วมสังเกตการณ์
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ผู้พักอาศัยได้มีพื้นที่สะท้อนปัญหาและเสนอแนะความต้องการต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนิสิตเป็นอย่างยิ่งดี และแต่ละประเทศ เช่น เมียนมาร์ อินเดีย ศรีลังกา และเวียดนาม เป็นต้น ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วม ซึ่งมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนและสรุปความเห็นร่วมกัน เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวและปฏิบัติตนแบบพระสงฆ์ในประเทศไทย การรักษาความสะอาด การเข้าร่วมกิจกรรมหอพัก การมีผู้แทนของแต่ละประเทศเพื่อประสานในหอพัก เป็นต้น ซึ่งการเสนอให้มีคณะทำงานที่มาจากสัดส่วนของแต่ละประเทศสอดคล้องกับคำปรารภของพระมหาประยูร โชติวโร, ดร.ผอ.กองกิจการนิสิต ที่ท่านปรารภให้มีการจัดตั้งอนุกรรมการหอพักจากแต่ละประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างนิสิตและหอพัก ตามนโยบายมหาวิทยาลัย กิจกรรมเสร็จไปด้วยความเรียบร้อย
เว็ปไซต์: กองกิจฯ มจร
FB: @stud.mcu