มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผอ.กองกิจการนิสิต มจร รับโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนงานสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม”

154
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ ร่วมงานและรับโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนงานสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เป็นประธาน โดยกิจกรรมในภาคเช้า โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.  อธิการบดี มจร ได้เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน หลังจากนั้นได้มีการเสวนา เรื่อง “มองไปข้างหน้า:บทบาทพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์กับการพัฒนาสังคมสุขภาวะ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พระสุธีวชิรปฏิภาณ เลขานุการคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง อ.ป.ก., พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ,ดร. เจ้าอาวาสวัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม, พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี และพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร. รองอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
ในภาคบ่าย มีการนำเสนอ มุมมองในเชิงนโยบาย : แนวทางขับเคลื่อนในเชิงนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พระเทพเวที,รศ.ดร. เจ้าคณะภาค 6 และรองอธิการบดี มจร, ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้แทนจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่พระสงฆ์ต้นแบบแห่งการสาธารณสงเคราะห์ องค์กรสาธารณสงเคราะห์ต้นแบบ และจิตอาสาร่วมขับเคลื่อนงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ตามลำดับ การนี้ พระมหาประยูร โชติวโร,ดร. ผู้อำนวยการ  กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณในฐานผู้ร่วมขับเคลื่อนงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม โดยเป็นคณะทำงานด้านวิชาการร่วมกับคณะทำงานจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดทำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ และการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระสงฆ์แห่งชาติ 2560, โครงการพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน, โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่สำคัญ เช่น  โครงการศึกษาบทเรียนและตัวแบบการดำเนินงานพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ,โครงการพัฒนากลไกประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มการรับรู้และการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยการสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปี 2565  และโครงการทบทวนและปรับปรุงธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นต้น