มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่7/2565”

144
“ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่7/2565”
—————————–
วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต
—————————–
เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร
โดยมีพระมหาประยูร โชติวโร, ดร. ผอ.กองกิจการนิสิต เป็นประธาน และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน
ที่ประชุมมีการกล่าวถึงการเตรียมจัดทำศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมที่พักอาศัยสำหรับนิสิตคฤหัสถ์ชาวต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาศึกษาภายใจมหาวิทยาลัย และมีการทบทวนเกี่ยวภาระงานติดตามรายละเอียดการจัดทำโครงการต่างๆที่กองกิจการนิสิตรับผิด การนี้ ประธานที่ประชุมได้ให้คำแนะนำบุคลากรเกี่ยวกับการยกระดับการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน เพื่อพัฒนาองค์กรและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานและนิสิตให้ดียิ่งขึ้นไป การประชุมเสร็จสิ้อนไปด้วยความเรียบร้อย
กองกิจการนิสิตฯ ขออนุโมทนาขอบคุณ คุณบัญชา นารี ผู้สนับสนุนเครื่องดื่มสำหรับการประชุมในครั้งนี้