มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผอ.กองกิจการนิสิต ประชุมนิสิตนานาชาติ”

140
วันนี้ (22ก.ย.2565) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลสิทธาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล มจร อยุธยา ร่วมประชุมนิสิตนานาชาติ โดยมีพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธาน
การนี้ มีผู้แทนนิสิตนานาชาติ จากชมรมนิสิตนานาชาติ พร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ประกอบด้วย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา พระมหาโยธิน โชติธมฺโม ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระมหาประยูร โชติวโร,ดร. ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ผศ.ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา นางสาวสุธิดา มีเพียร ผู้อำนวยการส่วนบริหาร สถาบันภาษา เข้าร่วมประชุมด้วย
โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ คือ การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน มจร ในต่างประเทศ ( MCU Coordination Center ) โดยมีกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เป็นศูนย์กลางประสาน มี หน่วยงานภายใน มจร เป็นภาคีครือข่ายร่วมสนับสนุนประสานงาน ประกอบด้วย กองวิชาการ กองกิจการนิสิต ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันภาษา และคณะต่าง ๆ ที่มีศิษย์เก่า มจร ในแต่ละประเทศดูแลประสานงานเชื่อมโยงช่วยประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติที่สนใจมาศึกษาต่อที่ มจร ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ