มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Daily Archives

กรกฎาคม 11, 2018

กองกิจการนิสิตรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงาน

“กองกิจการนิสิตรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงาน” วันที่11 ก.ค.2561 ณ ห้อง 300 ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารเรียนรวมโซน A มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองกิจการนิสิต รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการ…